Advokátska kancelária Advokát JUDr. Gabriel Almáši

Občianske právo

 • Komplexné právne poradenstvo v oblasti občianskeho práva

 • Vypracovanie žalôb a zastupovanie fyzických a právnických osôb pred súdom

 • Vypracovanie a kontrola zmlúv

 • Zrušenie a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)

 • Zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva

 • Vydanie bezdôvodného obohatenia

 • Susedské spory

 • Vrátenie daru

 • Náhrada škody spôsobené orgánmi štátnej správy

 • Autorizácia zmluvy advokátom - autorizujeme zmluvy o prevodoch nehnuteľností (kúpna, darovacia, zámenná, o vyporiadaní spoluvlastníctva)

 • Zabezpečenie záväzkov - záložné zmluvy, ručenie, zabezpečovací prevod práva a iné podľa občianskeho práva

 • Neplatnosť právnych úkonov

 • Ochrana vlastníckeho práva

 • Ochrana osobnosti

 • Ochrana spotrebiteľa podľa Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa

 • Vydržanie nehnuteľnosti, hnuteľných vecí

Občianske právo patrí medzi odvetvia práva, ktoré všeobecne upravuje majetkové vzťahy a s nimi súvisiace osobné a osobno-majetkové vzťahy. Subjekty týchto vzťahov majú v právnej rovine rovnaké postavenie a dispozičnú autonómiu. Právnu úpravu občianskeho práva môžeme nájsť najmä v zákone č. 40/1964 Z. z. ale aj v iných predpisoch.