Občianske právo

Komplexné právne poradenstvo v oblasti občianskeho práva

Vypracovanie žalôb a zastupovanie fyzických a právnických osôb pred súdom

Vypracovanie a kontrola zmlúv

Zrušenie a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)

Zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva

Vydanie bezdôvodného obohatenia

Susedské spory

Vrátenie daru

Náhrada škody spôsobené orgánmi štátnej správy

Autorizácia zmluvy advokátom - autorizujeme zmluvy o prevodoch nehnuteľností (kúpna, darovacia, zámenná, o vyporiadaní spoluvlastníctva)

Zabezpečenie záväzkov - záložné zmluvy, ručenie, zabezpečovací prevod práva a iné podľa občianskeho práva

Neplatnosť právnych úkonov

Ochrana vlastníckeho práva

Ochrana osobnosti

Ochrana spotrebiteľa podľa Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa

Vydržanie nehnuteľnosti, hnuteľných vecí

Občianske právo patrí medzi odvetvia práva, ktoré všeobecne upravuje majetkové vzťahy a s nimi súvisiace osobné a osobno-majetkové vzťahy. Subjekty týchto vzťahov majú v právnej rovine rovnaké postavenie a dispozičnú autonómiu. Právnu úpravu občianskeho práva môžeme nájsť najmä v zákone č. 40/1964 Z. z. ale aj v iných predpisoch.

Máte
otazku?

Táto stránka používa súbory cookies, ktoré nám umožňujú identifikovať zlepšenia našich služieb. Viac informácií