Občianske právo

Občianske právo patrí medzi odvetvia práva, ktoré všeobecne upravuje majetkové vzťahy a s nimi súvisiace osobné a osobno-majetkové vzťahy. Subjekty týchto vzťahov majú v právnej rovine rovnaké postavenie a dispozičnú autonómiu. Právnu úpravu občianskeho práva môžeme nájsť najmä v zákone č. 40/1964 Z. z. ale aj v iných predpisoch.

V oblasti občianskeho práva poskytuje naša advokátska kancelária nasledovné služby právnej pomoci:

komplexné právne poradenstvo v oblasti občianskeho práva

vypracovanie žalôb a zastupovanie fyzických a právnických osôb pred súdom

vypracovanie a kontrola zmlúv

vymáhanie pohľadávok

zrušenie a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)

zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva

vydanie bezdôvodného obohatenia

susedské spory

ochrana osobnosti

vrátenie daru

náhrada škody spôsobené orgánmi štátnej správy

autorizácia zmluvy advokátom - autorizujeme zmluvy o prevodoch nehnuteľností (kúpna, darovacia, zámenná, o vyporiadaní spoluvlastníctva)

zabezpečenie záväzkov - záložné zmluvy, ručenie, zabezpečovací prevod práva a iné podľa občianskeho práva

neplatnosť právnych úkonov

vypracovanie zmlúv podľa Občianskeho zákonníka (zmluvy o budúcej zmluve, kúpne, darovacie, zámenné, o dielo, o pôžičke, o výpožičke, nájomné, príkazné, o preprave, sprostredkovateľské, a iné)

ochrana vlastníckeho práva

ochrana osobnosti

ochrana spotrebiteľa podľa Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa

vydržanie nehnuteľnosti, hnuteľných vecí

zastupovanie v exekučnom konaní

postúpenie pohľadávok, prevzatie dlhu, pristúpenie k záväzku, odkupovanie pohľadávok podľa

Táto stránka používa súbory cookies, ktoré nám umožňujú identifikovať zlepšenia našich služieb. Viac informácií